Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș informează că Agenția Națională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central. Modelul de cerere se regăsește în Anexa nr. 1 a procedurii.

Cererile depuse de contribuabili, atât înainte, cât și după publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, sunt analizate de organele fiscale centrale în vederea soluționării. Acestea vor putea fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, după publicarea ordinului in Monitorul Oficial al României.

Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central poate fi consultat pe site-ul www.anaf.ro, la rubrica Transparență Decizională.

Proiectul de ordin a fost elaborat în vederea reglementării procedurii care trebuie aplicată în mod unitar atât de către contribuabili, cât si de către organele fiscale. De asemenea,  prin proiectul de ordin au fost elaborate și modele de formularele utilizate de organele fiscale pentru soluționarea  cererilor depuse de mediul de afaceri.
Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au elaborat noi măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri, aprobate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020. Una dintre principalele facilități fiscale este eșalonarea la plată simplificată, care se acordă pe o perioadă de maximum 12 luni pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență.

Adoptarea acestei facilități a vizat susținerea conformării la plată și menținerea lichidităților financiare pentru revitalizarea activității contribuabililor, ca efect al crizei sanitare.

Condiții de acordare care trebuie îndeplinite de debitor:

a) să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

c) să nu se afle în procedura de faliment;

d) să nu se afle în dizolvare;

e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale;

f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

Avantajele accesarii eșalonării la plată simplificate:

-este o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, în vederea susținerii conformării voluntare la plată pentru obligațiile acumulate în perioada de criză sanitară;

-reprezintă o procedură simplificată de acordare a eșalonarii la plată pentru contribuabilii care si-au achitat obligațiile fiscale datorate până la data intrării în starea de urgență;

-se acordă numai în baza unei cereri la care se poate atașa o propunere de grafic, fără a fi depuse alte documente. Termenul de soluționare este de cel mult 5 zile;

-se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare care fac obiectul eșalonării la plată;

-nu se constituie garanții;

-nu se consideră a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonării la plată;

-pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată;

-se poate solicita, de două ori pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării la plată prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității acesteia;

-se poate menține eșalonarea la plată pierdută, de două ori pe perioada de valabilitate a eșalonarii la plată.

Un alt aspect pe care îl vizează eșalonarea simplificată este acela că această facilitate fiscală poate fi accesată și de către debitorii care au în derulare eșalonări la plată acordate potrivit Codului de procedură fiscală, prin depunerea unei cereri la organul fiscal. Astfel, în cazul acestora se poate acorda eșalonarea la plată pe o perioadă de maxim 12 luni numai pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență, condițiile mai sus menționate fiind aplicabile și în cazul lor.

Totodată, OUG nr. 181/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020, mai prevede prelungirea măsurilor dispuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020, precum și în Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 48/2020 până la data de 25 decembrie a.c.:

1.nu se calculează și nu se datoreazã dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la data de 25 decembrie 2020;

2.nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la data de 25 decembrie 2020;

3.se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecãtorești pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale;

4.nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedurã fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la data de 25 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate;

5.se suspendã condițiile de menținere a valabilitãții eșalonărilor la plată acordate potrivit legii. Aceste condiții se considerã îndeplinite dacă debitorii achită obligațiile aferente în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor mãsuri fiscale;

6.pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la plată, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă până la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedurã fiscalã aplicându-se în mod corespunzător;

7.obligațiile bugetare care reprezintă condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la plată, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate obligații fiscale restante;

8.extinderea rambursãrii TVA cu control ulterior;

9.termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale prevăzute de Codul de procedurã fiscală se suspendă sau nu încep să curgă până la data de 25 decembrie 2020.

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Știri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *